Our Executive Committee

Himal Mahat
President, YSP Board

Kalpana Budhathoki
Vice-President, YSP Board

Kalpana Tamang
Secretary, YSP Board

Karna B.K
Vice-Secretary, YSP Board

Santosh Shrestha
Treasurer, YSP Board

Kamala Rasaili
Member, YSP Board

Jit Bahadur Khadka
Member, YSP Board

Hari Karki
Member, YSP Board

Babita Mahat
Member, YSP Board